Minnesanteckningar från årsmötet 25/2 -20

Minnesanteckningar fört vid årsmöte, Nordmalings brukshundklubb Tisdag den 25 februari 2020 kl 19.00-21.00, Klubbstugan i Olofsfors.

 

§1. Mötet öppnas

Av styrelsens vice ordförande Sofia Johnels, hon hälsar alla välkommen.

 

§2. Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställs och godkänns.

 

§3. Val av mötesordförande

Izzo Dalsfelt väljs till mötesordförande efter önskemål från valberedningen.

 

§4. Styrelsens anmälan om protokollförare

Anette Arenborn väljs till mötets protokollförare.

 

§5. Val av två justerare och rösträknare

På önskemål från valberedningen väljs Anita Hägglund och Anna-Lena Hägglund.

 

§6. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst

Svar från medlemmar – Ja det har det blivit.

 

§7. Fastställande av dagordning

Ja utan förändringar.

 

§8. Genomgång av:


A) Verksamhetsberättelse 

Sofia Johnels går igenom denna och den är godkänd av årsmötet.

B) Balans- och resultaträkning

Sofia Johnels går igenom denna och den är godkänd av årsmötet.

C) Revisionsberättelse

Revisorerna har inte funnit något problem i ekonomin, de meddelar att dem har godkänt balans- och resultaträkningen.

 

§9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslöt att ge ansvarsfrihet åt styrelsen.

 

§10. Genomgång av styrelsens förslag på:

A) Mål

Ökad medlemsutveckling och aktivitetsutveckling

B) Budget

Referens finns tillgänglig från 2019’s budget. Årsbudgeten plan är inkomster på

429000 kr och utgifter på 429000 kr

C) Medlemsavgift

Förslag att höja avgiften från 110 kr till 135 kr. Årsmötet beslöt att göra denna

justering.

D) Sektorer

BOL – Sofie Medin sammankallande, Andreas Stolt, Sara Johansson och Krister

Forsell.

Mental – Sofie Medin sammankallande, Anette Arenborn och Andreas Stolt.

Rally – Iren Olofsson sammankallande, Lena Edström och Lillemor Lindström.

Agility – Anita Hägglund.

Utställning – Erica Carlsson sammankallande, Veronica Erlingsson och Birgitta

Karlsson.

 

§11. Beslut av ärende enligt §10

Årsmötet beslöt att godkänna alla punkter under §10.

 

§12. Information om planer för att nå målen under 2020

Årsmötet beslöt att godkänna förslaget med uppvisande av årshjulet.

 

§13. Val av ordförande

Årsmötet beslöt att godkänna valberedningens förslag av Jennifer Blomberg på 1 år.

 

§14. Val av ordinarie ledmöter

Årsmötet beslöt att godkänna valberedningens förslag av Erika Norberg på 2 år, Birgitta Karlsson på 2 år, Linda Landby på 2 år samt Sofie Medin på 1 år.

 

§15. Val av suppleanter

Årsmötet beslöt att godkänna valberedningens förslag av Eva-Karin Sjödin på 1 år samt Krister Forsell på 1 år.

 

§16. Val av revisorer

Årsmötet beslöt att godkänna valberedningens förslag av Gunilla Eriksson på 2 år samt Izzo Dalsfelt på 1 år.

 

§17. Val av revisorssuppleanter

Årsmötet beslöt att godkänna valberedningens förslag av Hanna Lindgren på 1 år samt Nathali Dewall på 1 år.

 

§18. Val av valberedning

Årsmötet beslöt att godkänna styrelsens förslag av Elisabeth Nilsson sammankallande på 1 år, Hanna Lindgren på 1 år samt Maria Bylund på 2 år.

 

§19. Beslut om omedelbar justering av punkterna §13-§18

Årsmötet beslöt att omedelbar justering vad okej utan invändningar.

 

§20. Motioner

Det har inte innan årsmötet inkommit några motioner.

 

§21. Ärenden från styrelsen

 

 • Förslag hur vi skall arrangera KM.
  Ett förslag in kommer att ha lottning om vilken hund varje förare får tävla med vid KM i grenen Rallylydnad. Izzo Dalsfelt
 • Marknaden
  Elisabeth Nilsson arrangerar marknaden 2020 och Lena Edström ordnar med funktionärer.

 

§22. Övriga frågor

 

 • Hur skall vi öka inkomsten när vi slutar arrangera marknaden? Det handlar om en förlust av ca 75000 kr. Alla förslag är välkomna!
  Ett förslag in kommer att ha mer samverkan med grann klubbarna.
 • Önskemål:
  Att varje sektor får se vad dom tjänar, detta tas med till styrelsen för 2020.
  Att sälja Newbody redan i Augusti istället för September, detta tas med till newbody ansvarige.

Fika

 

§23. Avtackningar och utmärkelse

Sofia Johnels tackar av samtliga personer:

Jenny Lund – HUS 

Kristina Viklund – Ordförande

Karin Hansson – Kassör

Elin Dalsfelt – Valberedningen (s.k)

Frida Brändström – Revisor

Lars Berglund – Revisorssuppleant

Sofia Johnels – Vice ordförande

Linda Landby – Domarutbildning i Rallylydnad

Linn Johansson – Tävlat SM i Agility

Anna-Lena Hägglund – Årets rallylydnadshund

Linda Olofsson – Årets brukshund

Linda Widmark – Årets utställningshund

Linn Johansson – Årets agilityhund

Maria Bylund – Årets rookie

Lillemor Lindström – Årets hund och förare

 

§24. Utdelande av förtjänsttecken och vandringspriser

Sofia Johnels delar ut till samtliga personer:

Anette Arenborn – Brons

Linda Landby – Brons

Lillemor Lindström – Brons

Veronica Erlingsson – Brons

Gunilla Eriksson – Silver

Jenny Lund – Silver

 

§25. Mötet avslutas

Izzo Dalsfelt  tackar alla som närvarat vid årsmötet 2020 och avslutar sedan mötet.