Valberedningens uppgifter enligt nya stadgar.

Hej

Valberedningen har nu startat sitt arbete, inför detta valår har vi reviderade normal stadgar att utgå från detta ställer krav på oss som valberedning, styrelsearbetet och även ni som medlemmar. Valberedningen jobbar på uppdrag av medlemmarnas förslag på kandidater därför är det extra viktigt att era förslag kommer valberedningen till kännedom.

Detta är en information om Valberedningens arbete angående  de nya stadgarna. Läs fundera tillsammans med andra, lyft och vänd och vrid på tankar med andra medlemmar och skicka sedan in förslag.

Vänliga hälsningar Valberedningen

Elisabet Bitte Nilsson 070-586 93 81
Maria Bylund 070-603 02 62
Hanna Lindgren 072-513 80 11

Här presenteras en stor nyhet i Svenska Brukshundsklubbens reviderade stadgar som gäller från 2020-07-01:

§ 10VALBEREDNING

Av årsmötet utsedd valberedning ska förbereda de val som ska ske vid ordinarie årsmöte enligt §§ 8–9samt val av ordförande för ordinarie årsmöte. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter varav en sammankallande. Mandatperioden för sammankallande ska vara ett år och för övriga ledamöter två år. Sammankallande samt en ledamot ska väljas vid varje ordinarie årsmöte. Om lokalklubbsstyrelsen så beslutar kan valberedningen ges möjlighet att närvara vid sammanträde. Valberedningens förslag till val ska överlämnas till lokalklubbsstyrelsen senast fem dagar före det att handlingarna ska vara tillgängliga enligt § 7.

Moment 2 Valordning

Valbar är endast kandidat som nominerats enligt följande valordning.

Senast den 15 november året före årsmöte ska valberedningens preliminära förslag delges medlemmarna.

Medlemmarna kan till styrelsen nominera ytterligare kandidater till val vid årsmöte.

Medlem, som sänder in kandidatförslag, ska tydligt ange att det är ett sådant förslag.

Förslaget ska ange;

  • vilken funktion som avses,
  • namn,
  • en kort presentation och
  • uppgift om att den föreslagne kandiderar (personen som blir nominerad ska ha godkänt detta).

(Exempel:
”Anna Andersson har godkänt att bli nominerad som ledamot.
Anna har haft Golden Retriver och tävlat i flertalet grenar. Är aktiv i klubben och är även intresserad av föreningslivet.”)

Förslagen till val enligt ovan ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 december. Därefter är nomineringen avslutad.

Styrelsen ska, senast en vecka efter nomineringen är avslutad, delge valberedningen en lista över samtliga inkomna förslag.

Om valberedningen så önskar, må den korrigera sitt förslag till årsmöte – dock ska nya förslag inte tillföras. Valberedningens slutliga förslag ska vara styrelsen tillhanda senast fem dagar före det att handlingarna ska vara tillgängliga enligt § 7. Detta, tillsammans med samtliga inkomna kandidatförslag enligt ovan, utgör således de nominerade kandidaterna.

Slutsats:

Hädanefter kan man inte på sittande möte nominera nya kandidater. På årsmötet kommer först valberedningen läsa upp sina förslag och har det kommit in ytterligare förslag så läser mötesordförande upp dem.

Alla inkomna förslag måste redovisas.

Här kan du läsa normalstadgar för lokalklubb fastställda den 13 juni 2020 >